สาระน่ารู้ ประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2563

ปทุมธานี ขึ้นแท่น ซัพพลายบ้าน เหลือขาย เพิ่มขึ้นมากสุด !

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เผยตัวเลขโครงการที่อยู่อาศัย ระหว่างการขายในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล พบ ณ ครึ่งแรก 2563 เหลือรวม 205,851 หน่วย มูลค่า 1,037,865 ล้านบาท ขณะโครงการบ้านจัดสรร จังหวัดปทุมธานี ขึ้นแท่นหน่วยเหลือขายเพิ่มขึ้นมากสุด 40.4%

ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่าการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพฯปริมณฑล อัตราการเปลี่ยนแปลงของหน่วยที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายยังคงมีอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 (YoY) และยังสูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 Half ล่าสุด โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของบ้านจัดสรร ร้อยละ 15.2 แต่อาคารชุดมีหน่วยลดลง ร้อยละ -6.2 เมื่อพิจารณาจากอัตราการเปลี่ยนแปลงของโครงการที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ มีจำนวนลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2562 ร้อยละ -28.7 หน่วยขายได้ใหม่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงถึงร้อยละ -24.9 ส่งผลให้หน่วยเหลือขายมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.9 เมื่อเทียบกับช่วงครึ่งแรกของปี 2562

จังหวัดปทุมธานีมี Total Supply เพิ่มขึ้นมากที่สุด ร้อยละ 40.4 รองลงมาคือ นครปฐม ร้อยละ 9.0 และสมุทรปราการ ร้อยละ 5.7 ตามลำดับ ส่วนจังหวัดที่มี Total Supply ลดลงมากที่สุดได้แก่ กรุงเทพฯ ร้อยละ -2.4 รองลงมาได้แก่นนทบุรี ร้อยละ -0.6 และสมุทรสาคร ร้อยละ -0.2

ในช่วงครึ่งแรก ปี 2563 มีโครงการเปิดขายใหม่รวม 159 โครงการ จำนวน 29,816 หน่วย มูลค่ารวม 137,068 ล้านบาท เป็นบ้านจัดสรร 124 โครงการ รวม 17,926 หน่วย มูลค่า 94,667 ล้านบาท  และอาคารชุด 35 โครงการ จำนวน 11,890 หน่วย มูลค่ารวม 42,401 ล้านบาท โดยกรุงเทพฯ เป็นพื้นที่ที่มีโครงการเปิดขายใหม่มากที่สุด 68 โครงการ ประกอบด้วย บ้านจัดสรร 46 โครงการ และอาคารชุด 22 โครงการ รวม 12,463 หน่วย มูลค่า 71,038 ล้านบาท รองลงมาคือปทุมธานี เปิดโครงการใหม่ 31 โครงการ ประกอบด้วย บ้านจัดสรร 26 โครงการ และอาคารชุด 5 โครงการ รวม 7,720 หน่วย มูลค่า 25,007 ล้านบาท และนนทบุรี 23 โครงการ เป็นโครงการบ้านจัดสรร 21 โครงการ และอาคารชุด 2 โครงการ รวม 5,196 หน่วย มูลค่า 26,345 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามจำนวนหน่วยเหลือขาย และหน่วยขายได้ใหม่ ยังคงเป็นประเด็นที่น่าจับตา โดย ณ ครึ่งแรก ปี 2563ในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล มีอุปทานเหลือขายจำนวน 173,093 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 878,933 ล้านบาท จำแนกเป็นบ้านจัดสรร 99,993 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 533,725 ล้านบาท และอาคารชุด 73,100 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 345,208 ล้านบาท 

เมื่อจำแนกตามราคาพบว่าหน่วยเหลือขายบ้านจัดสรรส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระดับราคา 3 – 5 ล้านบาท มีจำนวน 34,262 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34.3 ของหน่วยบ้านจัดสรรที่เหลือขายทั้งหมด ขณะที่อาคารชุดเหลือขายส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระดับราคา 2 – 3  ล้านบาท มีจำนวน 22,290 หน่วย คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 30.5 ของหน่วยอาคารชุดที่เหลือขายทั้งหมด

ทั้งนี้ บ้านจัดสรรที่มีมูลค่าหน่วยเหลือขายมากที่สุดอยู่ในช่วง มากกว่า 10 ล้านบาท  มีมูลค่ารวม 163,300 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.6 ของมูลค่าบ้านจัดสรรที่เหลือขายทั้งหมด เช่นเดียวกับอาคารชุดส่วนใหญ่มีมูลค่าเหลือขายอยู่ในช่วงระดับราคา มากกว่า 10  ล้านบาท มีมูลค่ารวม 118,112 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34.2 ของมูลค่าอาคารชุดที่เหลือขายทั้งหมด

ขณะที่หน่วยขายได้ใหม่ในช่วงครึ่งแรกปี 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 32,758 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 158,932 ล้านบาท ในจำนวนดังกล่าวเป็นบ้านจัดสรร 20,348 หน่วย มูลค่า 109,092 ล้านบาท และอาคารชุด 12,410 หน่วย มูลค่า 49,840 ล้านบาท โดยหน่วยบ้านจัดสรรขายได้ใหม่มากที่สุดอยู่ในช่วงราคา 3 – 5 ล้านบาท มีจำนวน 6,775 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.3 สำหรับหน่วยอาคารชุดขายได้ใหม่มากที่สุดอยู่ในช่วงราคา 2 – 3 ล้านบาท มีจำนวน 4,423 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35.6 

ทั้งนี้ บ้านจัดสรรขายได้ใหม่มีมูลค่ามากที่สุดอยู่ในช่วง มากกว่า 10 ล้านบาท มีมูลค่ารวม  34,467 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31.6 สำหรับอาคารชุดที่ขายได้ใหม่มากที่สุดอยู่ในช่วง มากกว่า 10 ล้านบาท มีมูลค่ารวม 13,358 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.8 

เมื่อแยกตามสถานะของการก่อสร้างของหน่วยเหลือขายทั้งหมด พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 38.1 ยังไม่ก่อสร้าง รองลงมาอยู่ระหว่างการก่อสร้างร้อยละ 36.0 และที่เหลือร้อยละ 25.9 ก่อสร้างเสร็จแล้ว หากแยกตามประเภทที่อยู่อาศัยพบว่า บ้านจัดสรรส่วนใหญ่ ร้อยละ 50.8 ยังไม่ก่อสร้าง โดยอยู่ระหว่างสร้างร้อยละ 27.9 และสร้างเสร็จแล้วร้อยละ 21.3 ขณะที่อาคารชุดส่วนใหญ่อยู่ระหว่างสร้างถึงร้อยละ 47.2 สร้างเสร็จแล้วร้อยละ 32.3 และ ยังไม่ก่อสร้างร้อยละ 20.5 ตามลำดับ 

ด้านอัตราดูดซับ หรือ Absorption Rate ของตลาดที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล ซึ่งศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ใช้เป็นเครื่องชี้อุปสงค์ (Demand) ของตลาดที่อยู่อาศัยนั้น การสำรวจในรอบครึ่งแรกปี 2563 พบว่า มีอัตราดูดซับต่อเดือนลดลง จากร้อยละ 3.7 ในครึ่งแรก ปี 2562 เหลือร้อยละ 2.7 โดยบ้านจัดสรรมีอัตราดูดซับเท่ากับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) ที่ร้อยละ 2.8 ขณะที่อาคารชุดมีอัตราดูดซับลดลงจากร้อยละ 4.8 เหลือร้อยละ 2.4 เนื่องจากมีหน่วยเหลือขายเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่หน่วยขายได้ใหม่มีจำนวนลดลง 

ทำเลที่มีหน่วยขายได้ใหม่ในช่วงครึ่งแรก ปี 2563 มากที่สุด 3 ลำดับแรก คือทำเลบางพลี-บางบ่อ-บางเสาธง ทำเลเมืองสมุทรปราการ-พระประแดง-พระสมุทรเจดีย์ และทำเลลำลูกกา-คลองหลวง-ธัญบุรี-หนองเสือ ตามลำดับ

สำหรับทำเลที่มีหน่วยเหลือขายมากที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ ทำเลลำลูกกา-คลองหลวง-ธัญบุรี-หนองเสือ ทำเลบางใหญ่-บางบัวทอง-บางกรวย-ไทรน้อย และทำเลเมืองสมุทรปราการ-พระประแดง-พระสมุทรเจดีย์ ตามลำดับ

ในขณะที่ทำเลที่มีหน่วยขายได้ใหม่ในช่วงครึ่งแรก ปี 2563 มากที่สุด 3 ลำดับแรก คือทำเลบางพลี-บางบ่อ-บางเสาธง ทำเลเมืองสมุทรปราการ-พระประแดง-พระสมุทรเจดีย์ และทำเลลำลูกกา-คลองหลวง-ธัญบุรี-หนองเสือ ตามลำดับ

อย่างไรก็ตามศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้ประมาณการทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ปี 2563 และแนวโน้มปี 2564 โดยคาดว่า ณ ครึ่งหลังปี 2563 จะมีที่อยู่อาศัยรอการขายจำนวน 185,993 หน่วย มีมูลค่าหน่วยเหลือขายจำนวน 937,703 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นเป็น 193,415 หน่วย มีมูลค่าหน่วยเหลือขายประมาณ 956,086 ล้านบาท ในครึ่งแรกปี 2564 ในขณะที่อัตราดูดซับต่อเดือนของบ้านจัดสรร คาดว่าจะลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 2.0 ในครึ่งหลังปี 2563 และเพิ่มขึ้นเป็น 2.4 ในครึ่งแรกปี 2564 ส่วนอัตราดูดซับต่อเดือนของอาคารชุดคาดว่าจะลดลงมาอยูที่ร้อยละ 1.7 ในครึ่งหลังปี 2563 และเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็นร้อยละ 1.8 ในครึ่งแรกปี 2564 

ขอบคุณข้อมูลจาก thansettakij.com


อ่วม ! เวนคืน 779 แปลง ตัดถนนใหม่ เชื่อม ‘นครอินทร์-ศาลายา’

กรมทางหลวงชนบท ลุยเวนคืนโครงการถนนตัดใหม่เชื่อมถนนนครอินทร์-ศาลายา 9 พันล้านภายในกลางปี 2564 ที่ดิน 779แปลง สิ่งปลูกสร้าง 87หลัง เตรียมของบปี 2565 ลุยจ่ายค่าชดเชย

ไม่เพียงแค่การลงทุนขยายเส้นทางรถไฟฟ้าแต่ความจำเป็น ในการขยายเส้นทางการสัญจร ย่อมมีความสำคัญไม่แพ้กัน โดยเฉพาะ ชานกรุงเทพมหา นคร เชื่อมโยงไปยังจังหวัดปริมณฑลแบบไร้รอยต่อ เช่นเดียวกับ โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อถนนนครอินทร์-ศาลายา ระยะทาง 12 กิโลเมตร (กม.) วงเงิน 9,000 ล้านบาท ที่ประเมินว่า จะเป็นเส้นทางคมนาคมสายใหม่ที่มีศักยภาพสูง ทั้งรองรับปริมาณจราจร และกระจายความเจริญออกสู่จังหวัดใกล้เคียง

                ต่อเรื่องนี้ แหล่งข่าวจากกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า โครงการก่อสร้างถนนนครอินทร์-ศาลายา  แบ่งเป็นค่าเวนคืนที่ดิน วงเงิน 4,392 ล้านบาท ค่าก่อสร้าง วงเงิน 4,301 ล้านบาท ค่าจ้างที่ปรึกษา วงเงิน 97 ล้านบาท ขณะนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างหลักการพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนโครงการฯ ในท้องที่ ต.บาง ใหญ่ ต.บางม่วง ต.ศาลายา อ.บางกรวย อ.บางใหญ่ และอ.พุทธมณฑล เมื่อวันที่ 20 ตุลาคมที่ผ่านมา

                ทั้งนี้พื้นที่จะเวนคืนที่ดินทั้งหมด 779 แปลง 356 ไร่ 87 หลัง ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม หลัง ครม.เห็นชอบ  จะส่งเรื่องเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาดำเนินการต่อไป คาดว่าจะประกาศพระราชกฤษฎีกาการกำหนดเวนคืนที่ดินภายในปีนี้ หลังจากนั้นจะเริ่มดำเนินการเวนคืนที่ดินภายใน 180 วัน หรือภายในกลางปี 2564

แหล่งข่าวทช. กล่าวต่อว่า เบื้องต้นจะตั้งงบประมาณค่าเวนคืนที่ดิน จำนวน วงเงิน 4,392 ล้านบาท โดยขอรับจัดสรรในปีงบประมาณ 2565 เนื่องจากที่ผ่านมามีการขอรับจัดสรรงบประมาณดังกล่าวในปีงบประมาณ 2564 แต่ถูกตัดงบประมาณ ทำให้การชดเชยเงินให้กับประชาชนที่ถูกเวนที่ดินได้รับเงินล่าช้า ทั้งนี้หากได้รับงบประมาณค่าเวนคืนแล้วทางทช.จะเร่งดำเนินการจ่ายเงินค่าชดเชยให้เหมาะสมแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดินของโครงการฯ หลังจากนั้นจะเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกปี 2565 และขอรับจัดสรรงบค่าก่อสร้างในปีงบประมาณ 2566 เพื่อเริ่มดำเนินก่อสร้างได้ภายในปี 2566

                “ปัจจุบันเราได้มีการศึกษาสำรวจและออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จ ขณะเดียวกันได้ดำเนินการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนแล้ว ซึ่งประชาชนที่ได้รับผลกระทบเวนคืนในครั้งนี้อยากได้ค่าชดเชยโดยเร็ว ซึ่งทช.ได้แจ้งแล้วว่าจะมีการขอรับจัดสรรงบในปีงบ ประมาณ 2565 และจะดำเนินการชดเชยค่าเวนคืนต่อไป ทั้งนี้ประชาชนในพื้นที่โครงการฯ ส่วนใหญ่เห็นด้วยตั้งแต่เริ่มมีการศึกษาโครงการแล้ว

                เนื่องจากมีการขยายตัวของชุมชนที่พักอาศัยเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีปัญหาพื้นที่ปิดล้อมเส้นทางขนาดใหญ่ของถนนทั้ง 4 ทิศ ขนาด 90 ตร.กม. ได้แก่ ทิศเหนือแนวเส้นทางทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ทิศใต้แนวเส้นทางทางหลวงชนบทหมายเลข 388 ถนนบรมราชชนนี ทิศตะวันออกแนวเส้นทางถนนกาญจนาภิเษก และทิศตะวันตกแนวเส้นทางทางหลวงชนบท นฐ.3004 ถนนศาลายา-บางภาษี ส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วน หากมีการดำเนินการโครงการฯ แล้วเสร็จ จะช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางและช่วยระบายรถออกสู่พื้นที่รอบนอกได้สะดวก”

                ทั้งนี้พื้นที่เวนคืนที่ดินนั้น จะต้องพิจารณาจากการเปิดรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชนด้วย เพราะจะต้องระมัดระวังในการผ่านพื้นที่อ่อนไหว เช่น วัด โรงเรียน สถานพยาบาล และหมู่บ้าน หากบ้านของประชาชนที่ถูกเวนคืนที่ดินในพื้นที่ของโครงการฯ ได้รับผลกระทบจะมีการจ่ายค่าทดแทนให้เหมาะสม ซึ่งแนวทางดังกล่าวต้องเป็นไปตามกฎหมาย เบื้องต้นราคาที่ดินจะขึ้นตามราคาตลาด ขณะที่ราคาสิ่งปลูกสร้างจะยึดราคาตามประกาศกำหนดของกระทรวงพาณิชย์

                กรณีมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินแล้ว ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดินของโครงการไม่มีสิทธิดัดแปลง แก้ไขโครงสร้างราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติม เนื่องจากอยู่ภายใต้กฎหมายในเขตพื้นที่ที่จะเวนคืนที่ดินของพระราชกฤษ ฎีกา หากมีการดัดแปลงโครงสร้างดังกล่าวจะไม่ได้รับพิจารณาค่าชดเชยจากการเวนคืนที่ดิน

สำหรับรูปแบบของโครงการถนนตัดใหม่เชื่อมถนนนครอินทร์-ศาลายา เป็นช่องจราจรทั้งหมด 6 ช่องจราจร ข้างละ 3 ช่องจราจร ซึ่งใช้ถนนแบบแอสฟัลต์คอนกรีต โดยแนวเส้นทางถนนเริ่มต้นจากถนนนครอินทร์บริเวณต่างระดับบางคูเวียง มุ่งหน้าด้านทิศตะวันตก ข้ามคลองประปา ผ่านบริเวณถนนนบ.1001 ซอยวัดพระเงิน มุ่งหน้าเส้นทางถนนนบ.5014 ซอยวัดต้นเชือก ข้ามคลองนราภิรมย์และข้ามทางหลวงชนบท นฐ.3004 ถนนศาลายา-บางภาษี สิ้นสุดทางหลวงชนบท นฐ.5035 วัดลานตากฟ้า จ.นครปฐม

ขอบคุณข้อมูลจาก thansettakij.com


  แบงก์กรุงศรีกำไรเฉียด2หมื่นล้าน

แบงก์กรุงศรีกำไรเฉียด2หมื่นล้าน

กรุงศรีรายงานกำไรสุทธิ 9 เดือนแรกของปี 2563 จำนวน 19.7 พันล้านบาท

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ) รายงานผลกำไรสุทธิสำหรับงวดเก้าเดือนแรกของปี 2563 จำนวน 19.7 พันล้านบาท ลดลง 25.3% หรือจำนวน 6.6 พันล้านบาทจากช่วงเดียวกันของปี 2562 โดยมีปัจจัยจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ไม่เอื้ออำนวยและเนื่องจากไม่มีการบันทึกกำไรพิเศษจากการขายหุ้นจำนวน 50% ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด และค่าใช้จ่ายเพื่อรองรับประมาณการหนี้สินที่เพิ่มขึ้นจากการชดเชยกรณีพนักงานเกษียณและเลิกจ้างตามการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2562

หากไม่รวมรายการพิเศษดังกล่าวในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2562 กำไรสุทธิในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2563 ลดลง 4.1% จากช่วงเดียวกันของปี 2562 โดยปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของการตั้งสำรองเพื่อรองรับการด้อยลงของคุณภาพสินเชื่อซึ่งสะท้อนการบริหารจัดการคุณภาพของสินทรัพย์ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และการลดลงของกำไรจากการดำเนินงาน

สรุปผลประกอบการและฐานะการเงินที่สำคัญสำหรับเก้าเดือนแรกของปี 2563

กำไรสุทธิ จำนวน 19.7 พันล้านบาท ลดลง 25.3% จากช่วงเดียวกันของปี 2562 สำหรับไตรมาส 3/2563 ธนาคารมีกำไรสุทธิจำนวน 6.1 พันล้านบาท ลดลง 6.8% จากไตรมาส 3/2562 และลดลง 6.0% จากไตรมาส 2/2563 เงินให้สินเชื่อ เพิ่มขึ้น 1.4% หรือจำนวน 25.7 พันล้านบาท จาก ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2562 โดยมาตรการการให้ความช่วยเหลือด้านสินเชื่อและมาตรการในการเสริมสภาพคล่องของธนาคารให้กับลูกค้ามีส่วนช่วยให้สินเชื่อเติบโตในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2563 โดยสินเชื่อลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่สินเชื่อลูกค้า SME และสินเชื่อเพื่อรายย่อยมีอัตราการเติบโต 1.6%, 2.6% และ 0.9% ตามลำดับเงินรับฝาก: เพิ่มขึ้น 10.4% หรือจำนวน 162.3 พันล้านบาท จาก ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2562

ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) อยู่ที่ 3.63% เทียบกับ 3.68% ในช่วงเดียวกันของปี 2562 รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย: ลดลง 32.9% หรือจำนวน 11.7 พันล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปี 2562 โดยมีปัจจัยหลักจากการปรับลดลงของกำไรจากการลงทุน เนื่องจากไม่มีรายการพิเศษจากการขายเงินลงทุนในบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ที่บันทึกในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2562 และการปรับลดลงของรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้: อยู่ที่ระดับ 41.2% ปรับตัวดีขึ้นจาก 42.6% จากช่วงเดียวกันของปี 2562 สะท้อนประสิทธิภาพการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายเชิงรุก

อัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL Ratio) อยู่ที่ระดับ 2.24% เทียบกับ 1.98% ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2562

อัตราส่วนเงินสำรองต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ อยู่ที่ระดับ 160.6% เทียบกับ 163.8% ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2562

อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง ยังคงแข็งแกร่งที่ระดับ 17.13% เทียบกับ 16.56% ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2562

นายเซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “จากการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ในประเทศเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในไตรมาสสาม ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังคงอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าช่วงก่อนการแพร่ระบาดอย่างมีนัยสำคัญ”

“ในฐานะธนาคารพาณิชย์ที่มีความสำคัญเชิงระบบ กรุงศรียังคงดำเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อบรรเทาภาระทางการเงินสำหรับลูกค้าธุรกิจและลูกค้ารายย่อยที่ประสบปัญหา ในไตรมาส 3/2563 ธนาคารได้ให้การสนับสนุนลูกค้าด้วยการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและการปรับโครงสร้างหนี้ให้กับภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ลูกค้าก่อนการครบกำหนดมาตรการพักชำระหนี้ในระหว่างไตรมาส”

สำหรับแนวโน้มธุรกิจโดยรวม นายอาคิตะกล่าวว่า “เราคาดว่านโยบายการเงินที่ผ่อนคลายอย่างต่อเนื่อง และมาตรการทางการคลังของรัฐบาลรวมถึงมาตรการทางการเงินและสินเชื่อ จะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจไทยในไตรมาสสี่ อย่างไรก็ตาม ความเปราะบางทางเศรษฐกิจยังคงอยู่ในระดับสูงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่รุนแรงขึ้นทั่วโลก ซึ่งอาจจะนำไปสู่การหวนกลับมาใช้มาตรการล็อกดาวน์อีกครั้ง รวมทั้งความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากความสามารถในการชำระหนี้ที่ลดลงของภาคธุรกิจในประเทศและภาคครัวเรือน ท่ามกลางการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนที่อ่อนแอ”

“กรุงศรียังคงให้ความสำคัญกับการให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ และสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจผ่านมาตรการด้านสินเชื่อและการปรับโครงสร้างหนี้ตลอดจนการสนับสนุนด้านสภาพคล่อง นอกจากนี้ ธนาคารจะดำเนินการติดตามและจัดการคุณภาพสินทรัพย์อย่างรอบคอบระมัดระวังเพื่อความแข็งแกร่งของพอร์ตสินเชื่อของธนาคาร และมุ่งเน้นการกำกับดูแลด้วยความเข้มงวดเพื่อให้เชื่อมั่นว่าธนาคารมีระดับเงินกองทุนและเงินสำรองในระดับสูงและเพียงพอที่จะรองรับกับความท้าทายทางการเงินและเศรษฐกิจ”

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 กรุงศรี ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจการเงินที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับห้าของไทยด้านสินทรัพย์ สินเชื่อและเงินฝาก และเป็นหนึ่งในห้าสถาบันการเงินที่มีความสำคัญเชิงระบบ (D-SIB) มีสินเชื่อรวม 1.84ล้านล้านบาท เงินรับฝาก 1.73 ล้านล้านบาท และสินทรัพย์รวม 2.49 ล้านล้านบาท ขณะที่เงินกองทุนของธนาคารอยู่ในระดับแข็งแกร่งที่ 276.54 พันล้านบาท หรือเทียบเท่า 17.13% ของสินทรัพย์เสี่ยง โดยเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของคิดเป็น 12.24%

ขอบคุณข้อมูลจาก posttoday.com  


 แม้ไม่ได้ลง เผยคลิป “คาวานี” มีส่วนช่วยแมนยูฯ เชือดเปแอสเช

มีการเปิดเผยคลิป เอดินสัน คาวานี ดาวยิงป้ายแดงของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด มีส่วนสำคัญในการช่วยปิศาจแดงบุกชนะเปแอสเช แม้จะไม่ได้ลงเล่นก็ตาม

วันที่ 21 ต.ค. 63 ควันหลงหลังจากที่ “ปิศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด บุกมาเอาชนะ ปารีส แซงต์ แชร์กแมง ไปแบบหวุดหวิด 2-1 ในศึกยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มเอช นัดแรก เมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมา

 ล่าสุด United Zone เปิดเผยคลิปช่วงการฝึกซ้อมของปิศาจแดงก่อนจะลงทำการแข่งขันแมตช์นี้ ซึ่ง เอดินสัน คาวานี กองหน้าตัวใหม่ของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และเป็นอดีตดาวยิงของ ปารีส แซงต์ แชร์กแมง ได้ให้คำแนะนำกับ อักเซล ตวนเซเบ กองหลังดาวรุ่งวัย 22 ปีของยูไนเต็ด แบบจัดเต็ม และส่งผลให้ ตวนเซเบ โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่น สามารถจัดการ คีเลียน เอ็มบัปเป แนวรุกของเปแอสเชได้อย่างอยู่หมัดนั่นเอง

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก thairath.co.th


ไทยพบผู้ติดเชื้อ ‘โควิด-19’ เพิ่ม 9 ราย เป็นคนไทย 8 ราย ต่างชาติ 1 ราย

ไทยพบผู้ติดเชื้อ 'โควิด-19' เพิ่ม 9 ราย เป็นคนไทย 8 ราย ต่างชาติ 1 ราย

ศูนย์ข้อมูล COVID-19″ รายงาน “ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19” วันนี้ ไทยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 9 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 3,709 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมยอดผู้เสียชีวิตคงเดิมอยู่ที่ 59 ราย ผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว 3,495 ราย

เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 63 เพจเฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ว่า ประเทศไทยพบจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 9 ราย ทำให้ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสมอยู่ที่ 3,709 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมยอดผู้เสียชีวิต 59 ราย รักษาหายเพิ่ม 4 ราย รวมผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว 3,495 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 155 ราย
ทั้งนี้ ผู้ป่วยรายใหม่ 9 ราย เป็นคนไทย 8 ราย สัญชาติโอมาน 1 ราย ทั้งหมดเดินทางมาจากต่างประเทศ จาก สหรัฐอเมริกา 1 ราย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 2 ราย โมร็อกโก 1 ราย โปรตุเกส 1 ราย ซูดานใต้ 3 ราย โอมาน 1 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine , Alternative Hospital Quarantine)


สำหรับ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก เวลา 10.00 น. ยอดผู้ติดเชื้อรวม 41,040,619 ราย อาการรุนแรง 77,071 ราย รักษาหายแล้ว 30,625,859 ราย เสียชีวิต 1,129,591 ราย 

5 อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 
1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 8,520,307 ราย
2. อินเดีย จำนวน 7,649,158 ราย
3. บราซิล จำนวน 5,274,817 ราย
4. รัสเซีย จำนวน 1,431,635 ราย
5. สเปน จำนวน 1,029,668 ราย

ขณะที่ ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 144 จำนวน 3,709 ราย

ขอบคุณข้อมูลจาก bangkokbiznews.com


50 คําคมภาษาอังกฤษสั้นๆ คำคมภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล คำคมดีๆ

50 คําคมภาษาอังกฤษสั้นๆ คำคมภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล คำคมดีๆ

50 คําคมภาษาอังกฤษสั้นๆ คำคมภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล คำคมดีๆ

ชีวิตของเราบางทีก็ไม่ต้องการอะไรมาก แค่กาแฟแก้วหนึ่งกับคำคมแจ่มๆ เท่านั้นเอง วันนี้รวบรวม 50 คําคมภาษาอังกฤษสั้นๆ คำคมภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล คำคมดีๆ

 คํา คม ภาษา อังกฤษสั้นๆ คำคมภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล คำคมดีๆ

คําคมภาษา อังกฤษสั้นๆ คำคมภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล คำคมดีๆ

I may be far, but never gone.

อาจจะอยู่ไกล แต่ไม่หายไปไหนแน่นอน

Working hard is important. But there is something that matters, even more, believing in yourself.

ความขยันเป็นสิ่งสำคัญ แต่มีบางอย่างที่สำคัญมากกว่านั่นคือการเชื่อมั่นในตัวเอง

Everything that has been done There is always a reason for it.

ทุกสิ่งที่ทำไปมีเหตุผลอยู่เสมอ.

It does not dwell on dreams and forget to live, remember that.

จงจำไว้ว่า อย่ามั่วแต่จมอยู่แต่ในความฝันและลืมที่จะใช้ชีวิต

I like the moon, but I can’t reach it Like you I can only see.

ฉันชอบพระจันทร์เเต่ไม่สามารถเอื้อมมันถึง เหมือนกับคุณที่ฉันทำได้เเค่มอง.

I pretend to look around, but I was actually looking at you. 

ฉันแกล้งมองไปรอบๆ แต่จริงๆแล้วฉันมองคุณ

It’s good to have someone to miss, but it’s not good when you can’t meet the one you miss.

มีคนให้คิดถึงมันก็ดี แต่ที่ไม่ดีคือคิดถึงแล้วเจอไม่ได้

I smile, but it doesn’t mean that I’m completely fine. 

ฉันยิ้ม แต่ก็ไม่ได้แปลว่าฉันสบายดี

Working hard doesn’t mean that you will succeed But working hard won’t make you regret doing it 

การทำงานหนักไม่ได้หมายความว่าคุณจะประสบความสำเร็จ แต่การทำงานหนักจะไม่ทำให้คุณเสียดายที่ได้ทำ

Do you see loneliness in my eyes? 

คุณเห็นความเหงาในดวงตาของฉันไหม

Let your past make you better not bitter. 

ทิ้งอดีตและทำตัวเองให้ดีกว่าเดิม ไม่ใช่ทุกข์ใจกว่าเดิม

คําคมภาษา อังกฤษ สั้นๆ คำคมภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล คำคมดีๆ

Our priorities have never been matched. 

ความสำคัญของเราไม่เคยตรงกันเลย.

You don’t have to be successful in everything, just things that matter most. 

ไม่ต้องสำเร็จทุกอย่าง แค่สิ่งสำคัญก็พอ

All we have to decide is what to do with the time that is given to us. 

สิ่งที่เราต้องตัดสินใจก็คือ จะทำอะไรกับเวลาที่เรามีอยู่

คํา คม ภา ษา อังกฤษ สั้นๆ คำคมภาษาอังกฤษ พร้อม คำ แปล คำคม ดีๆ

Thank you for choosing me, even though I’m not the best.

ขอบคุณที่เลือกฉัน แม้ว่าฉันจะไม่ได้ดีที่สุด

If it’s too tired, do not love. 

ถ้ามันเหนื่อยมากนัก ไม่ต้องรักก็ได้

Not feeling anything to anyone is the best.

การไม่รู้สึกอะไรกับใครมันดีที่สุดแล้ว

Well done is better than well said.

การลงมือทำดีกว่าคำ พูดที่สวยหรู

The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. 

อนาคตเป็นของคนที่เชื่อในความฝันของตัวเอง

In the end, promises are just words.

ท้ายที่สุดแล้ว คำสัญญาก็เป็นแค่คำๆนึง

Beauty is in the eye of the beholder. 

ความงาม ขึ้นกับสายตาผู้ดู

คํา คม ภา ษา อังกฤษสั้นๆ คำคมภาษาอังกฤษ พร้อม คำ แปล คำคม ดีๆ

คําคมภาษา อังกฤษ สั้นๆ คำคมภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล คำคมดีๆ

You don’t know me, you only know what I allow you to know.

เธอไม่ได้รู้จักอะไรในตัวฉันดีนักหรอก ที่เธอรู้มันก็แค่สิ่งที่ฉันอนุญาตให้รู้เท่านั้น

You are never too old to set another goal or to dream a new dream. 

คุณไม่เคยแก่เกินที่จะตั้งเป้าหมายใหม่หรือความฝันใหม่ๆ

You learn something every day if you pay attention. 

คุณจะเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างทุกวัน ถ้าคุณให้ความสนใจ

Be strong enough to let go and patient enough to wait for what you deserve. 

จงเข้มแข็งพอที่จะปล่อยวาง และอดทนรอสิ่งที่สมควรจะได้รับ

Never let the things you want make you forget the things you have. 

ไม่ควรปล่อยให้สิ่งที่คุณต้องการ ทำให้คุณลืมสิ่งที่คุณมี
To love it is no reason why love

ความรักมันไม่มีเหตุผลหรอกว่าทำไมถึงรัก

I lie to myself, that everything is okay

โกหกตัวเองมาตลอดว่าทุกอย่างมันโอเค

คํา คมภาษา อังกฤษ สั้นๆ คำคมภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล คำคมดีๆ

It’s never too late to start again

ไม่มีคำว่าสายสำหรับการเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง

Take my pain away

เอาความเจ็บปวดของฉันไปที

Nothing is as happy as being yourself 

ไม่มีอะไรมีความสุขเท่ากับการได้เป็นตัวของตัวเองแล้ว

I wish I could read your mind to know what you really think of me

ฉันอยากที่จะอ่านใจเธอได้เพราะฉันอยากจะรู้ ว่าเธอคิดยังไงกับฉัน

It’s bad or we’re weak

โลกมันร้ายหรือเราเองที่อ่อนแอ

He used to be happy and smile for us everyday, but now he is not here

เขาเคยเป็นความสุขและรอยยิ้มให้เราในทุกๆวัน แต่ตอนนี้เขาไม่อยู่แล้ว

คํา คม ภา ษา อังกฤษสั้นๆ คำคมภาษาอังกฤษ พร้อม คำ แปล คำคมดีๆ

You won’t find anyone who loves you that I do

คุณจะไม่เจอใครที่รักคุณอย่างที่ฉันรักได้อีกแล้ว

Still believe that there’s no sign for the last time

ยังเชื่อในคำว่าครั้งสุดท้ายไม่มีสัญญาณเตือน

Everyone has a chance to love But not everyone will fulfill

ทุกคนมีโอกาสรัก​ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะสมหวัง

คํา คม ภา ษา อังกฤษสั้นๆ คำคมภาษาอังกฤษ พร้อม คำแปล คำคมดีๆ

When nothing is certain, everything is possible.

ในเมื่อไม่มีอะไรแน่นอน ทุกอย่างก็เป็นไปได้ทั้งนั้น

I never said that I was good. I’m just not bad with people who are good with me

เราไม่เคยบอกว่าเราดี เราแค่ไม่เหี้ยใส่คนที่ดีกับเรา

Maybe far,but never gone

ฉันอาจจะอยู่ไกล แต่ไม่หายไปไหนแน่นอน

No matter how much you hurt tonight, tomorrow you must be found

คืนนี้จะพังแค่ไหนก็ได้ แต่พรุ่งนี้ตื่นมาต้องหาย

Charm of relationship It only had before the beginning of the relationship.

เสน่ห์ของความสัมพันธ์ มันมีแค่ช่วงก่อนเริ่มต้นความสัมพันธ์เท่านั้นแหละ

Don’t hurt yourself by your thoughts

อย่าทำร้ายตัวเอง ด้วยการคิดไปเอง

คํา คม ภาษา อังกฤษสั้นๆ คำคมภาษาอังกฤษ พร้อม คำแปล คำคมดีๆ

คําคมภาษา อังกฤษ สั้นๆ คำคมภาษาอังกฤษ พร้อม คำแปล คำคมดีๆ

My smiles are as fake as your promises

รอยยิ้มของฉันมันก็ปลอมพอๆ กับคำสัญญาที่เธอมีให้กันนั่นแหละ

Don’t be cruel to me. I’m not that strong

อย่าใจร้ายกับฉันนักเลย ฉันไม่ได้เข้มแข็งขนาดนั้น

If it’s out of your life it’s that easy is good 

ถ้าออกจากชีวิตเธอมันง่ายขนาดนั้นก็คงดี

Difference but perfect

แตกต่างแต่สมบูรณ์

I wish I could read your mind to know what you really think of me

ฉันอยากที่จะอ่านใจเธอได้ เพราะฉันอยากจะรู้ ว่าเธอคิดยังไงกับฉัน

Tell me if you don’t love me

บอกฉันนะหากคุณไม่รักฉันแล้ว

Be what you want to be Now what others want to see

จงเป็นอะไรที่อยากจะเป็น ไม่ใช่เป็นอะไรที่คนอื่นอยากจะเห็น

ขอบคุณข้อมูลจาก women.trueid.net


ซัมซุงขึ้นแท่นอันดับ 5 แบรนด์ที่ดีสุดในโลก

ซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ ขึ้นแท่นอันดับ 5 แบรนด์ที่ดีที่สุดในโลกประจำปี 2020 จากผลสำรวจของอินเตอร์แบรนด์Interbrand’s Best Global Brands 2020) ด้วยมูลค่าแบรนด์ที่ 62,300 ล้านเหรียญสหรัฐ

แม้ว่าในโลกของธุรกิจจะเกิดความท้าทายที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากผลกระทบของ โควิด-19 แต่ซัมซุงกลับเป็นแบรนด์ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 2 เปอร์เซ็นต์ จาก 6.11 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐในปี 2019 มาเป็น 6.23 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐในปีนี้ ส่งผลให้ก้าวขึ้นสู่อันดับที่ 5 ของแบรนด์ที่ดีที่สุดของโลกในรอบ 3 ปี หลังจากขึ้นเป็นอันดับที่ 6 มาตั้งแต่ปี 2017

บริษัทฯ ได้รับการบันทึกการเติบโตอย่างต่อเนื่องในแง่มูลค่าของแบรนด์มาตั้งแต่เริ่มต้นอันดับที่ 43 ในปี 2000 จากนั้นได้ติด 1 ใน 10 แบรนด์ที่ดีที่สุดในโลกประจำปี 2012 โดยรั้งตำแหน่งที่ 9 ก่อนจะไต่อันอับมาสู่อันดับที่ 6 ในปี 2017 และก้าวสู่อันดับที่ 5 ในปีนี้ ซึ่งการที่ซัมซุงได้อยู่ใน 100 แบรนด์ที่ดีที่สุดในโลกจากผลสำรวจของอินเตอร์แบรนด์ ส่งผลให้แบรนด์สามารถดำเนินการแนะนำผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม รวมถึงกิจกรรมทางการตลาดบนเวทีระดับโลก

การตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19, CSR, นวัตกรรมในเชิงไลฟ์สไตล์ และการลงทุนอย่างต่อเนื่องในกลไกการเติบโตนั้นเป็นส่วนช่วยในการผลักดันมูลค่าแบรนด์

โดยปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการเติบโตของซัมซุงในปีนี้นั้น ประกอบไปด้วย

•  การร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการต่อสู่การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ผ่านกิจกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และเข้าร่วมกับแคมเปญระดับโลก

•  กิจกรรมแบบรอบด้านขององค์กรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

•  การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่อัดแน่นไปด้วยนวัตกรรมใหม่ ไม่ว่าจะเป็น สมาร์ทโฟนจอพับได้อย่าง Galaxy Fold (กาแลคซี่ โฟลด์), ทีวีสำหรับการใช้งานในบริเวณพื้นที่นอกอาคาร The Terrace (เดอะ เทอร์เรส) และ ตู้เย็น BESPOKE (บีสโปก)

• การลงทุนอย่างสม่ำเสมอเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง ทั้ง AI, 5G, และ IoT

เพื่อตอบสนองต่อผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ ได้บริจาคเงินและสิ่งของให้ในบางประเทศที่มีความต้องการ เพื่อให้ชุมชนหลายแห่งสามารถเอาชนะความยากลำบากนี้ไปได้ ทั้งยังประสบความสำเร็จจากการรณรงค์ระดับโลกด้วยข้อความ “Get through this together” บนโซเชียลมีเดียและป้ายโฆษณากลางแจ้ง ไม่ว่าจะเป็น ย่าน Times Square ในนิวยอร์ก Piccadilly Circus ในลอนดอน Duomo di Milano ในประเทศอิตาลี รวมถึงป้ายบนอาคารชื่อดังในประเทศฮ่องกง โดยบริษัทพยายามมีส่วนร่วมและสื่อสารกับผู้บริโภคในช่วงเวลาแห่งความท้าทายนี้ ไม่เพียงเท่านั้น ซัมซุงยังได้เข้าร่วมแคมเปญเชิงบวกที่รวบรวมภาพถ่ายและเรื่องราวของผู้คนที่ส่งผ่านมาทางโซเชียลมีเดีย เพื่อจัดทำเป็นวิดีโอโฆษณาให้กำลังใจคนดูทั่วโลก อย่างแคมเปญ The COVID-19 ก็ได้ถูกเปิดตัวควบคู่ไปกับโครงการรับผิดชอบต่อสังคมตามวิสัยทัศน์ของซัมซุง ในการช่วยให้ผู้คนเข้าถึงทุกหลักสูตรการศึกษาทั้งในยุคนี้รวมถึงเจเนเรชันต่อไป

ความทุ่มเทของซัมซุงต่อความยั่งยืนในการจัดการธุรกิจรอบด้านนี้ช่วยเพิ่มมูลค่าของแบรนด์ให้สูงขึ้น เห็นได้จากบรรจุภัณฑ์ของทีวีซัมซุงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเคสสมาร์ทโฟนที่ใช้วัสดุรีไซเคิล

เหนือสิ่งอื่นใด บริษัทยังมีความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ถึงแม้จะมีความท้าทายจากแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ก็ถูกปรับเปลี่ยนเป็นแรงผลักดันให้บริษัทเติบโตเข้าสู่ 5 อันดับแรกของแบรนด์ที่ดีที่สุดในโลก

ธุรกิจการสื่อสารเคลื่อนที่ของซัมซุง ได้ตอกย้ำความแข็งแกร่งในตำแหน่งผู้นำตลาดสมาร์ทโฟน 5G อีกทั้งยังตอบรับความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค Gen Z ด้วยสมาร์ทโฟนจากตระกูล Galaxy A รวมถึงกิจกรรมทางการตลาดที่โดดเด่นอย่างแคมเปญ ‘Awesome’ อีกทั้งยังเป็นผู้บุกเบิกเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนรูปแบบใหม่ ด้วยการเปิดตัวสมาร์ทโฟนหน้าจอพับได้อย่าง Galaxy Z Flip (กาแลคซี่ ซี ฟลิป) นอกจากนี้ สำหรับธุรกิจเครือข่าย ซัมซุงยังครองตำแหน่งผู้นำแห่งเทคโนโลยี 5G ด้วยการขยายตลาดและความร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจในหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น  

ในภาคธุรกิจวิชวลดิสเพลย์ ซัมซุงได้ครองตำแหน่งผู้นำอันดับ 1 ในตลาดทีวีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีนี้ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์สุดล้ำสมัยที่สะท้อนไลฟ์สไตล์รูปแบบใหม่ของผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็น The Sero (เดอะ เซโร่) และ The Terrace (เดอะ เทอเรส) ในขณะเดียวกัน บริษัทยังเดินหน้านโยบายการพัฒนาและขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มการเข้าถึงสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายและภาวะความบกพร่องในการมองเห็นสี รวมถึงการประกาศใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เพื่อตอบรับกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ซัมซุงจึงมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าระบบดิจิตอลอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นตู้เย็น BESPOKE (บีสโปค) และ เครื่องซักและอบผ้า Grande พร้อมเทคโนโลยี AI อัจฉริยะ อีกทั้งแคมเปญทางการตลาดที่สร้างสรรค์จากความสนใจของผู้บริโภค เช่น ด้านการทำอาหาร กีฬา การตกแต่งภายใน รวมถึงการดูแลสัตว์เลี้ยง ต่างมีส่วนช่วยให้การสื่อสารระหว่างแบรนด์และผู้บริโภคนั้นใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น  

ซัมซุงได้ประกาศวิสัยทัศน์ปี 2030 ด้วยการเป็นอันดับ 1 ในธุรกิจหน่วยความจำ โดยถือเป็นบริษัทแรกของโลกที่ทำการผลิตชิป DRAM ด้วยเทคโนโลยี EUV และพัฒนาหน่วยความจำแบนด์วิธความเร็วสูงอย่าง HBM2E Flashbolt พร้อมเทคโนโลยี AI รวมถึงชิ้นส่วนยานยนต์, IoT, AI และ 5G นอกจากนี้ จากสถิติการ Work-at-home ที่สูงขึ้น ส่งผลให้ความต้องการของเซิร์ฟเวอร์และบริการคลาวด์นั้นเพิ่มขึ้นเช่นกัน ซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มยอดขายให้กับชิป DRAM และแฟลช NAND ในตลาด และสำหรับธุรกิจ System LSI ซัมซุงยังคงมุ่งพัฒนานวัตกรรมโซลูชันของชิปประมวลผล Exynos และเซ็นเซอร์ ISOCELL รวมถึงการผนึกความแข็งแกร่งกับพันธมิตรชั้นนำอย่าง Audi

“ย้อนกลับไปเมื่อปี 2000 ซัมซุงได้เริ่มต้นที่อันดับ 20 ด้วยมูลค่าแบรนด์ที่ 5,200 ล้านเหรียญสหรัฐ แต่ในวันนี้ เราได้ยืนอยู่ใน 5 อันดับแรก ด้วยมูลค่าแบรนด์ถึง 62,300 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งถือเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ เราไม่สามารถก้าวถึงจุดนี้ได้หากปราศจากการสนับสนุนจากผู้บริโภคทั่วโลก และเพื่อเป็นการยกระดับความสำเร็จนี้ เราจะเดินหน้าพัฒนาการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้บริโภคต่อไป” ยางฮี ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาด บริษัท ซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด กล่าว

อินเตอร์แบรนด์ ได้ทำการสำรวจและประเมินมูลค่าแบรนด์ธุรกิจจากการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมปัจจัยหลายประการ ไม่ว่าจะเป็น ผลประกอบการทางการเงิน อิทธิพลของแบรนด์ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า ไปจนถึงศักยภาพการแข่งขันของแบรนด์

การเติบโตของมูลค่าแบรนด์ ซัมซุง อิเลคโทรนิคส์

ปี 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
มูลค่าแบรนด์

(ดอลลาร์สหรัฐ)

19.5 B 23.4 B

(20%↑)

32.9 B

(40%↑)

39.6 B

(20%↑)

45.5 B

(15%↑)

45.3 B

(-)

51.8 B

(14%↑)

56.2 B

(9%↑)

59.9 B

(6.5%↑)

61.1 B

(2%↑)

62.3 B

(2%↑)

อันดับของแบรนด์ 19 17 9 8 7 7 7 6 6 6 5

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก thansettakij.com


9  คุณประโยชน์ของสารสกัดจากเปลือกสน

ในปัจจุบันสารสกัดจากเปลือกสน เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในวงการความงามและสมุนไพรเนื่องจากมีคุณสมบัติที่ดีต่อการบำรุงผิวพรรณ ต้นสนเมอร์ไทม์( Pinus pinaster Solander )ชื่อวิทยาศาสตร์ Pinus Maritama ชื่อวงศ์ Pinaceae เป็นขนาดกลาง ต้นไม้ ถึง 20-35 เมตรสูงและมีเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้นสูงถึง 1.2 เมตรล้ำ 1.8 เมตร เปลือกเป็นสีส้มแดงหนาและ มีรอยแตกลึก ที่ฐานของลำต้นค่อนข้างหนา ไปจนถึงยอดของลำต้น ใบ ( เข็ม ) อยู่เป็นคู่อ้วนมาก (2 มิลลิเมตรกว้าง) ยาวถึง 25 ซม., ที่จะเห็นได้ชัดสีเขียวเหลือง สนมาริไทม์มีไปที่ยาวที่สุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุดของทุกสายพันธุ์สนยุโรป ดอกเป็นรูปทรงกรวยยาว 10-20 เซนติเมตร และกว้างที่ฐาน 4 – 6 ซม. สีเขียวในตอนแรกหากสุกจะมันวาวสีน้ำตาลแดงประมาณ 24 เดือนหลังจากที่ถูกความร้อนด้วย ไฟป่า จะแตกและเมล็ดจะตก เมล็ดมีความยาว 8-10 มิลลิเมตรประโยชน์ของสารสกัดเปลือกสนมีดังต่อไปนี้

1.อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ

2.ช่วยให้วิตามินซีทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3.ช่วยลดเลือนริ้วรอยลึกให้ตื้นและเรียนเนียนขึ้น ป้องกันการเสื่อมของเซลล์ผิว ช่วยเพิ่มคอลลาเจน และอิลาสตินในผิว

4.ลดระดับน้ำตาลในเลือด และป้องกันโรคเบาหวาน

5.ช่วยให้หลอดเลือดคลายตัว เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้น

6.รักษาเส้นเลือดขอด และลดความเสี่ยงของหลอดเลือดดำอุดตัน

7.บรรเทาอาการของโรคภูมิแพ้ , หอบหืด,หูอื้อ

8.บำรุงสายตา ป้องกันจอประสาทตาเสื่อม

9.ลดไขมันคอเลสเตอรอลไม่ดี(LDL) เพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดดี(HDL)

ขอบคุณข้อมูลจาก chiangdaoherb.com


ชนิดทอง ราคารับซื้อ กรัมละ ราคารับซื้อ บาทละ ราคาขาย บาทละ
ทองคำแท่ง 96.5% n/a 28,250.00 28,350.00
ทองรูปพรรณ 96.5% 1,830.00 27,742.80 28,850.00
ทองรูปพรรณ 90% 1,647.00 24,968.52 n/a
ทองรูปพรรณ 80% 1,464.00 22,194.24 n/a
ทองรูปพรรณ 50% 824.00 12,491.84 n/a
ทองรูปพรรณ 40% 641.00 9,717.56 n/a
ทองรูปพรรณ 99.99% 1,896.00 28,743.36 n/a

ราคาน้ำมัน ประจำวัน ราคาน้ำมันประจำวันที่ 22/10/2563 

ราคาน้ํามันปตท
ปตท.
ราคาน้ํามันบางจาก
บางจาก
ราคาน้ํามันเชล์ Shell
เชลล์
ราคาน้ํามันเอสโซ่ Esso
เอสโซ่
ราคาน้ํามันคาลเท็กซ์ caltex
คาลเท็กซ์
ราคาน้ํามันไออาร์พีซี irpc
ไออาร์พีซี
ราคาน้ํามันพีที PT
พีที
ราคาน้ํามันซัสโก้ susco
ซัสโก้
ราคาน้ํามันเพียว PURE
เพียว
ราคาน้ํามันพรุ่งนี้
พรุ่งนี้
แก๊สโซฮอล์ 95 21.55 21.55 21.55 21.55 21.55 21.55 21.55 21.55 21.55 21.55
แก๊สโซฮอล์ 91 21.28 21.28 21.28 21.28 21.28 21.28 21.28 21.28 21.28 21.28
แก๊สโซฮอล์ E20 20.04 20.04 20.04 20.04 20.04 20.04 20.04 20.04 20.04
แก๊สโซฮอล์ E85 17.84 17.84 17.84
เบนซิน 95 28.96 29.41 29.46 28.96 28.96
ดีเซล B7 21.89 21.89 21.89 21.89 21.89 21.89 21.89 21.89 21.89 21.89
ดีเซล 18.89 18.89 18.89 18.89 18.89 18.89 18.89 18.89 18.89 18.89
ดีเซล B20 18.64 18.64 18.64 18.64 18.64 18.64 18.64 18.64
ดีเซลพรีเมี่ยม 26.34 26.36 28.34 27.74 26.34
แก๊ส NGV 13.83 13.83 13.83
By :
Comments : Off
About the Author