สาระน่ารู้ ประจำวันที่ 4 กรกฎาคม 2560

ไม้ตายรัฐบาล คสช. ! ขยาย PPP Fast track นโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ หรือ PPP ถือเป็นไม้ตายสำคัญสำหรับขับเคลื่อนนโยบายในรัฐบาล คสช. โดยกฎหมายฉบับนี้ให้อำนาจ “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง” เป็นผู้รักษากฎหมาย มีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการ...
By :
Comments : Off